Sách bằng lá Buông

Sách bằng lá Buông

Sách bằng lá Buông

Sách bằng lá Buông

Tác giả bài viết: Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng